top of page

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve uyulması gereken yükümlülükler ile usul ve esasları düzenlemektir. kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından takip edilmektedir.

Kişisel verileriniz BG VIP MEDICAL tarafından sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla ancak aşağıda açıklanan çerçevede ve mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

BG VIP MEDICAL tarafından kişisel verileriniz; Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yapacağınız başvurulara ilişkin kayıtlar, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla; Sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketi kullanılması durumunda paylaşılan kayıtlar, sağlık kurumlarımıza gelmeniz durumunda diğer sağlık kuruluşlarının kayıtları aracılığıyla, göndereceğiniz e-postalar çağrı merkezi çağrı kayıtları, internet sitesi sözlü, yazılı ve benzeri kanallardan elde edilmektedir.


Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, uyruk numaranız, pasaport numaranız veya geçici vatandaşlık numaranız, doğum yer ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz,
Müşteri temsilcileri veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartlarına uygun olarak tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ve e-posta, mektup veya sair yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde ettiğiniz kişisel verileriniz,


Muhasebe bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, sadece slip üzerindeki kredi kartı bilgileriniz, fatura ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,


Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortası verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, teşhis verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileri, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sırasında veya sonucunda alınan reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sağlık bilgi ve verisi,


Hastalar tarafından doldurulan anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,


KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE İŞLEME ARAÇLARI

BG VIP MEDICAL tarafından elde edilen her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:


Kimliğinizi doğrulamak,
Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi,


Randevu hakkında sizi bilgilendirebilmek için,


Risk yönetimi ve kalite iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,


Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,


Hastaneler ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kuruluşlarla ilişkinizin teyit edilmesi veya size sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili olarak bu kuruluşlarla mali anlaşma sağlanması,


Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında talep edilen bilgilerin özel sigorta şirketleri ile paylaşılması,
Hizmetlerimiz için faturalandırma,


İlgili mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,


Size sunduğumuz sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve iyileştirmek için sağlık hizmetlerini kullanımınızı analiz etmek ve sağlık verilerinizi saklamak,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi makamların talepleri ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin sağlanması,
Sağlık verileriniz hakkında ilgili mevzuat uyarınca ve bunlarla sınırlı olmamak üzere saklanması gereken bilgilerin saklanması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin artırılması, araştırma ve benzeri amaçlar


Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İşlenmesi ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde işlenebilecektir. Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat. BG VIP MEDICAL'in fiziksel arşivlerine ve/veya bilgi sistemlerine aktarılarak hem dijital hem de fiziksel ortamlarda saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kanun ve diğer mevzuat gereği kişisel verileriniz

bottom of page